Privacyverklaring

Privacyverklaring en Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Studio Job Verdoes zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement wil ik u graag informeren over welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met uw gegevens doe en welke rechten u als betrokkene hebt. Daarnaast wil ik u informeren over welke cookies ik plaats. Studio Job Verdoes zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. Ik verwerk verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Ik verstrek persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor mij uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

Persoonsgegevens die ik verwerk bescherm en beveilig ik op een passende manier. Ik kan persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij ik ervoor zal zorgen dat ik de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperk.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in de gegevens die ik over u verwerk. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ik zal uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Bij uw bezoek aan mijn website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor ik informatie kan verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.


Disclaimer
Ik probeer de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. Ik sta echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en ben niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat ik daarvoor vooraf toestemming heb gegeven.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de manier waarop ik omga met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met:

Studio Job Verdoes
de heer J. J. Verdoes
Julianastraat 67,
2161 RB Lisse,
tel. 06 – 248 436 02,
e-mail: verdoes@euronet.nl